Studentska I Omladinska Zadruga BULEVAR- Beograd,Kneginje Zorke 5- pronadjite posao-ostavite svoj cv - kontaktirajte nas na e-mail ili telefone-011/3650-156; 011/3650-157 ; 011/ 3650-158 ; 011/ 3650-159 -STUDENTSKI SERVIS-
Studentska zadruga BULEVAR Beograd
Pretrazite oglase
zadajte tekst:

rss 2.0
atom    

vi ste posetioc broj:

007653


-Google+
-Omladinska zadruga
-Studentska zadruga
-Netvodic.com
www.artijana.com
Internet Krstarica - Srbija i Crna Gora (Jugoslavija) - Serbia and Montenegro (Yugoslavia)


OglasiPosao.info


GENERALNI UGOVOR O POSLOVNOJ SARADNJI

Narucilac-Poslodavac

OMLADINSKA ZADRUGA “BULEVAR”

Beograd, Kneginje Zorke 5

tel/fax;344-3381 ;2435-486

Tekuci racun: Privredna banka Beograd

br : 255-0000080101000-19 br.

PIB : 100162043 PIB:

mat.br. 17249878

mailto:office@ozbulevar.rs

Koju zastupa Direktor,

________________________

Broj _________ datum_______________

GENERALNI UGOVOR O POSLOVNOJ SARADNJI

Clan 1.

Zadruga, u ime i za racun zadrugara i Narucilac /POSLODAVAC/ ,saglasni su,da u skladu sa zakonom o Zadrugama /sl. list br. 41 /96/ i Zadruznim pravilima,odnosno u smislu clana 197. i cl. 198. Zakona o radu, organizuju obavljanje poslova iz delatnosti Omladinske i studentske zadruge koji su po svojoj prirodi takvi da ne zahtevaju potrebu zasnivanja radnog odnosa.

Clan 2.

Bruto cena rada Zadrugara utvrdjena je jedinstvenim cenovnikom -ponudom Zadruge/po grupi poslova/, koja je sastavni deo ovog ugovora.

Bruto cena rada podrazumeva sve obaveze poslodavca koje zadruga mora da plati u ime i za racun zadrugara iz ostvarene zarade zadrugara i na teret poslodavca u skladu sa zakonom i zadruznim pravilima.

U slucaju potrebe, anexom ovog ugovora - za posebne uslove angazovanja mogu se utvrditi i drugaciji uslovi za obracun zarade zadrugara, odnosno izmeniti cena rada.

Clan 3.

Narucilac /poslodavac/ ce prema svojim potrebama uputiti zahtev Zadruzi za angazovanje jednog broja radnika-zadrugara, pismeno ili telefonom ovlascenom sluzbeniku Zadruge.

Vrstu, obim i vremensko trajanje poslova odredjuje narucilac u skladu sa Zakonom i svojim normativima za slicne poslove.

Clan 4.

Narucilac je obavezan da primi na rad samo zadrugara koji ima uredno otvoren uput za rad i clansku kartu omladinske zadruge “BULEVAR”.

Poslodavac moze i sam da nadje radnika na privremeno povremenim poslovima ,u smislu ovog ugovora, ali ga prethodno mora uputiti u Zadrugu radi prijave i otvaranja uputa za rad,ukoliko ispunjava uslove za sticanje statusa zadrugara prema zadruznim pravilima.

Clan 5.

Poslodavac ce sa svakim Clanom Zadruge posebno zakljuciti “Pojedinacni ugovor o privremeno povremenim poslovima preko Omladinske zadruge” u smislu clana_197 i cl.198. Zakona o radu Republike Srbije /sl.glasnik 24/2005 /.

Pojedinacnim ugovorom o obavljanju privremeno povremenih poslova preko omladinske zadruge Poslodavac posebno ugovara: vrstu poslova, period rada, radno vreme i strucnu spremu za konkretni posao ,odnosno unosi licne podatke o clanu zadruge.

U slucaju promene vrste posla na kojima radi clan Zadruge, poslodavac ce zakljuciti novi ugovor , ili anex ugovora ,i naznaciti vrstu i duzinu trajanja takvog posla .

Sve ugovorene poslove zadrugar obavlja pod neposrednim rukovodstvom,uputstvima i nadzorom narucioca-poslodavca ,u slucaju drugacije potrebe Zadruga i poslodavac zakljucice poseban ugovor.

Clan 6.

Narucilac ne moze zadrugarima poveriti obavljanje poslova koji se obavljaju pod posebnim uslovima i gde postoji povecana opasnost od povredjivanja i profesionalnih oboljenja.

Narucilac je duzan, da clanu zadruge obezbedi mere zastite na radu, opremu i sredstva u skladu sa Zakonom i svojim opstim aktima ,ako su takve mere i zastitna sredstva propisani.

Clan 7.

U slucaju povrede Zadrugara na radu, narucilac-poslodavac popunjava povrednu listu u skladu sa zakonom.

Narucilac se obavezuje da zadrugaru nadoknadi Stetu za slucaj povrede na radu,osim ako je povreda nastala zbog krajnje nepaznje Zadrugara i zbog nepridrzavanja uputstva za rad ,sa kojima je predhodno bio upoznat.

Ucinjena steta ce se utvrditi po principu “propustene zarade” za vreme privremene nesposobnosti za rad, a najduze 30 dana , po osnovu izvestaja lekara i minimalne cene rada iz ponude-cenovnika zadruge za odgovarajucu kategoriju posla.

Clan 8.

Narucilac se obavezuje da Zadrugarima obezbedi dnevni i nedeljni odmor, pod istim uslovima kao i za svoje radnike, u skladu sa zakonom.

Clan 9.

Zadrugar angazovan kod poslodavca, duzan je da se pridrzava uputstva i normativa rada i radnog reda.

U slucaju nepridrzavanja uputstava, Narucilac-poslodavac je duzan da odmah udalji zadrugara sa posla i o tome obavesti Zadrugu, koja ce u najkracem roku obezbediti odgovarajucu zamenu.

Ukoliko zadrugar pricini materijalnu stetu Poslodavcu ,zbog nepridrzavanja uputstva i radnog reda , Poslodavac ce u disciplinskom postupku utvrditi okolnosti i visinu nastale stete i od zadruge zahtevati obustavu iz zarade zadrugara .

U postupku razmatranja nastalog stetnog dogadjaja, Poslodavac ce koristiti iste kriterijume koje uobicajeno primenjuje i za ostale svoje radnike na slicnim poslovima u skladu sa pravilnikom.

Clan 10.

Zadrugar je duzan, pod uslovima licne materijalne i krivicne odgovornosti u smislu relevantnog zakonodavstva ,da za vreme i po prestanku trajanja ovog Ugovora, cuva, kao poslovnu tajnu, podatke specificne za proces rada i poslovanje uopste, a do kojih je podataka dosao za vreme obavljanja poslova.

Clan 11.

Ugovorne strane su saglasne da se bruto naknade za rad zadrugara, prema kategoriji posla iz Cenovnika- ponude zadruge ili posebnog anexa o utvrdjenoj ceni rada, mogu korigovati u posebnim slucajevima i to:

Za rad nocu, u dane drzavnog praznika, osnovica naknade zarade se uvecava saglasno Zakonu, odnosno za visinu troskova koriscenja javnog prevoza ukoliko se posao obavlja na terenu.

Utvrdjene naknade za rad , poslodavac moze uvecati u zavisnosti od kvaliteta obavljenog posla, uslova rada i po drugom osnovu u skladu sa posebnim zahtevima rada i svojim normativom za slicne poslove kao poseban vid stimulacije radnika koji ostvaruje dobre rezultate.

Clan 12.

Poslodavac-narucilac, je obavezan da zakljuci uput za rad zadrugara odmah po zavrsetku posla, za kratkorocne poslove, a najmanje jedanput mesecno, poslodavac ce izvrsiti prijem posla(za poslove u kontinuitetu) i iskazati ostvareni ucinak na obrascu uputa za rad.

Jedan overen primerak Uputa za rad ,poslodavac dostavlja Zadruzi koja je izdala uput za rad.

Narucilac prihvata, da overen uput za rad-ugovor od trenutka overe postaje RACUN, na osnovu koga ce Zadruzi uplatiti obracunati iznos-naknade, u roku od 7 dana na t.r. br:
200-2721010101033-86 -BANKA POSTANSKA STEDIONICA A.D Beograd. __ sa pozivom na broj izdatog uputa za rad.

Za devizne ulate( EUR ) zadruga ce dostaviti posebnu instrukciju za placanje .
U slucaju neizvrsavanja uplate racuna u predvidjenom roku , poslodavac- narucilac prihvata da plati i zakonsku kamatu .

Clan 13

Zadruga je isplatioc zarade i duzna je da vodi evidenciju ostvarenih zarada za svakog zadrugara pojedinacno.

Zadruga je duzna da obracuna i uplati zakonom propisane obaveze iz zarade zadrugara, i da obustavi clanski doprinos u skladu sa zadruznim pravilima i isplati neto zaradu Zadrugaru, u roku od 3 dana od dana uplate racuna.

Zadruga vrsi prijavu i odjavu Zadrugara na obavezno socijalno osiguranje u skladu sa zakonom, , evidentira sve promene i utvrdjuje staz osiguranja za lica iz clana 11. tacka 10 . Zakona o PIO (sl. gl. 34 / 2003 ).

Clan 14.

Ugovor se Zakljucuje na neodredjeno vreme i moze se raskinuti pismenim otkazom bilo koje ugovorne strane.

Za sve sto nije uredjeno ovim ugovorom, bice primenjeni dobri poslovni obicaji i odredbe zakona o obligacionim odnosima.

Clan 15.

Ugovor je sacinjen u 4 /cetiri/ primerka od kojih svaka strana zadrzava po 2 /dva/ primerka.

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

U slucaju spora po ovom ugovoru utvrdjuje se nadleznost suda prema sedistu zadruge.

Za Omladinsku Zadrugu

Za Narucioca -poslodavca

U Beogradu __________-UNIVERZITET U BG
-Studentski centar BG


Omladinska Zadruga Bulevar - Odmah do posla - Telefoni: 011/308-5747, 344-3381

Obrasci i obavestenja:

-ZAHTEV ZA CLANSTVO
-biografija (cv rezime)
- uput za rad
- pojedinacni ugovor
-generalni ugovor
-primer_kalkulacije
-najniza osnov.doprinosa
- povreda na radu
-saglasnost za_ucenike
-izvestaj-radni_ucinak
-ovlascenje-punomocje
-zahtev za radnicima
-zahtev-izrada ponude,
-ugovor-strucna preksa
-primer kopije dokumenata
-misljenje-javne nabavke
-misljenje- PDV
-obavestenje za PPP PD
-obavestenje starosni limit
-Pravilnik Osnov.za pdv

jooble Posao u Srbiji
Posao u BiH
Posao u Hrvatskoj

Usluge
Omladnske zadruge

Nudimo brz i kompletan servis poslodavcima za sve
profile radnika, na svim lokacijama u Beogradu i svim većim gradovima Srbije. detaljnije >

Radimo po principu HITNOG SERVISA,
na telefonski poziv.

Oglasi
Bulevar omladinska zadruga

Trazite posao? Trazite radnike? Pogledajte oglase na nasem sajtu! detaljnije >

Postavite svoj oglas na nas sajt i ocekujte brz odziv.
Mi smo jedan od najposecenijih sajtova za zaposljavanje u Srbiji!

   
Radno vreme omladinske zadruge od 8-17 časova , subotom od 8-12 , brzo do posla !.....hitan servis za poslodavce..!OMLADINSKA ZADRUGA-STUDENTSKI SERVIS BEOGRAD-tel.060-6000-290